aprišti

aprišti
aprìšti, àpriša, -o (àprišė) 1. tr., intr. H, R376, K, Š apsukti raiščiu sujungiant, sutvirtinant, suveržiant: Aprìšk apie mietus su kliūgu J. Kai gausi ten gaspadoriškus, šituos drabužėlius susuk kezuliukan ir aprišk virvute J.Balt. Šieno vežimus aprišę vadžiomis, dar apkaišėme alksnių lapinėmis šakelėmis, kad sausas šienas nebyrėtų . Jis įstatė savo bobą į šiaudų kūlį, aprišo ir pastatė į kampą LTR(Rs). Ant nepašvęsto kryžiaus apriša šiaudų ryšį LTR(Žgč). Apirišu ką SD204. Apirištas SD200. | refl. R376, K, Š. 2. tr. apgobti: Rėtį ant galvos uždės, aprìš su drobule [Užgavėnių Kotrei] Všv. Neapìrišei vaikui galvos – pripūs ausysna Klt. Aprìš' (aprišk) mergiotei galvą vilnone skarele, kad nesušalt Dglš. O veidas jo buvo skara aprištas BtJn11,44. | refl. tr., intr. N: Su skepeta galvą apsirìšti, arba apsiskvaukinti J. Amilija apsirišusi juoda kuskele Mžk. Ne bet kas taip apsrìšdavo, kaip ta bobutė Prng. Skarelės nemoka apsrišt OG103. Apsirìšk su gerąja skarele Brt. Apsrìšk baltąja (dial. baltuoju) skarele KlbIII15(Lkm). Reikia lopinuku apsirišt LKKIII186(Arm). Eina dvi bobaitės apsirìšę galvas Pls. Apsirišk skepetą apie kaklą J.Jabl. Nebijau bičių – nei aš apsìrišu, nei niek Smal. Apsirìšk ir tu, Onute, į bobą (mazgu užpakalyje) Alk. Apsirìšk, mergele, šilkine skarele, niekas nepažis (nepažins), ką tu mergelė DrskD182.apdengti, suveržiant galus ar apsukant raiščiu: Apìrišiau puodynę – vis tiek priejo katė Klt. 3. tr. LL5, aptvarstyti, apvynioti: Sumuša nasravas i apìriša žaizdą Švd. Cukraus ažpylė an žaizdos, apìrišė Ob. Tada jaunikaitis paėmė ir aprišė pirštą ryzeliu LMD(Zt). Apìrišta galva JnšM. Reikia in žiemos aprìšt šiaudais obelelės Dglš. Vilnone skarele aprìšk koją, nesuks Klt. Da i apìrišė šiaudais avilius Strn. | refl. tr.: Galvą, roną raiščiu apsirìšti KI241. 4. refl. tr. apsijuosti: Juostą apsirìšti KI241. 5. tr. apjuosiant apdovanoti: Marė rengiantis visus aprišti, net visai senoviškai: vyriškius abrūsais ir pirštinėmis, moteris – nuometomis ir kojinėmis I.Simon. 6. tr. rišant aplink apstatyti: Suvedė, aprìšo arklių vežimą Grd. ×7. (l. obowiązać) tr. N įpareigoti: Tie tada zokanai kitiems pagonims neyra įsakyti, nei juos apriša paklusnystėsp MT48. Aprišu ką SD200. Tatai àpriša bažnyčia ant pasnykų DP470. | refl. Sut: Jei kuris vyriškis apžadą padarys Viešpati arba prisiega apsiriš, teneatmainai žodžio savo DP564. Aš ir apsirišiau pridabot Zr. \ rišti; antrišti; aprišti; atrišti; įrišti; paįrišti; išrišti; nurišti; parišti; paparišti; perrišti; pierišti; prarišti; pririšti; papririšti; razrišti; surišti; pasurišti; papasurišti; užrišti; paužrišti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apristi — aprìsti, àprita, aprìto (àpritė) tr. 1. SD204, N, K, Sut, Š risti aplink, apritinti. 2. apsupti, apimti: Ant galo visi sąnariai liepsna laizdančia apristi ir darkčioti bus DP527. 3. ritant nustumti šalin: Didumą akmenų apritaũ po dirvas, t.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprišti — apri̇̀šti vksm. Sùsuktus drabužiùs ji̇̀s apri̇̀šo virvutè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Ahi dura terra! perché non t’apristi? — См. Расступись, мать сыра земля …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • antrišti — antrìšti, añtriša, o (ž.) tr. 1. aprišti: Ančrìšo vaikiukuon skarikę, tas plėša žemė[n], nenora Pvn. | refl. tr., intr.: Su skepeta antsirìšk J. Antsiriša kuskelę ir staipos Yl. 2. pririšti: Mun antrìšo tokį raudoną kaspiną, kad jau tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptverti — 1 aptverti, àpveria, aptvėrė tr. 1. SD1115, SD221, H, R378, MŽ507, Sut, J, Š, LL125, NdŽ tvora apriboti, apsupti, apjuosti: Padrūtinu, aptveriu mūrais R55, MŽ74. Kampą aptverti, užtverti KI36. Sodybos aptvertos akmenine tvora, kiemai išgrįsti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrišti — tr. 1. SD301, Q131, Sut, N, K, LL192, DŽ1 apjuosus per vidurį, suveržti: Parrišau su paryšiu pusiau gijas drikos J. Išėmus iš marinato, mėsa perrišama virvute rš. Pačiame [mietų] kryžtarpė[je] parriš su virkštėmis ar šlapiais ilginiais S.Dauk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritverti — 1 pritverti, prìtveria, pritvėrė tr. Š, Rtr, NdŽ; N, M 1. KŽ pristatyti (tvorą) prie ko; tveriant pailginti: Tvorą prie gurbų prìtveria, ir nebereikėdavo varinėt [kiaulių] Kvr. Pritvėrė ilgas tvoras Užg. | refl. tr. NdŽ. 2. daug užtverti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtverti — 1 užtverti, ùžtveria, užtvėrė tr. K, Š, Rtr, KŽ; SD1207, SD429, H, R375, MŽ503, Sut, N, M, LL125 1. DŽ padaryti, pastatyti (tvorą): Medžių skeltinių torą teip užtvers, ka tokie tarpeliai tebūtų, ka neišlįstų gyvolis Yl. Nu ežero toros neužtversi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • расступись, мать-сыра-земля — (иноск.) сжалься, возьми меня Ср. Расступись, растворись Мать сыра земля, Прекратись, прекратись, Жизнь тоска моя... Полежаев. У меня ль молодца . Ср. Ahi dura terra! perchè non t apristi? Dante. Inferno. 33, 66 …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Расступись, мать-сыра-земля — Разступись, мать сыра земля (иноск.) сжалься, возьми меня. Ср. Разступисъ, растворись Мать сыра земля, Прекратись, прекратись, Жизнь тоска моя... Полежаевъ. „У меня ль молодца“. Ср. Ahi dura terra! perché non t’apristi? Dante. Inferno. 33, 66 …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”